İçeriğe atla

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

GİRİŞ 

Şirketimiz Dropshipping Koçu (“Şirket”, “biz” veya “bizim” olarak anılacaktır), sizlere https://dropshippingkocu.com/ adresinde bulunan dropshippingkocu.com Web Sitesini sunmaktayız. (“Web Sitesi”, ‘’Site’’), Burada yer alan veya atıfta bulunulan tüm sözleşme maddeleri, koşullar ve bildirimlere dropshippingkocu.com Kullanım Şartı (“Kullanım Şartı”) uyarınca uymanız gerekmektedir.

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

  1. ‘ALICI’; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:

ADRES:

  1. ‘SATICI’; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:

ADRES:

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI ’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI ‘ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve Alıcı’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI ‘ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı, kullanılması ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı

Adres

Telefon

Faks

Eposta

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi

Teslimat Adresi

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim :Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte

teslim edilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme, teslimat istenilen diğer bilgilerin de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu, internet üzerinden alınan bir hizmet olduğundan dolayı en geç 7 gün içerisinde bu hizmetin eksiksiz olarak alınması için SATICI gerekli işlemleri yapar. Bu süre içinde ürünün veya hizmetin Mücbir sebepler dışında ALICI’ya teslim edilememesi durumunda ya da hizmetin ALICIYA tanımlanamaması durumunda ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.7. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

9.8. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.9. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

9.10. Sözleşme konusu Eğitimler courself.teachable.com web sitesi üzerinden Teachable isimli online eğitim paylaşma platformu aracılığı ile sağlanır. Dolayısıyla donma, sunucu hatası vb. sorunlardan Teachable altyapısının kullanılması dolayısıyla SATICI’nın bu gibi durumlarda sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu altyapıdan dolayı gerçekleşen sorunlar 3 iş günü içerisinde çözülmezse SATICI gerekli çözümleri kendisi sağlayacak ve sorumlu olacaktır.

10. CAYMA HAKKI

Dropshippinkocu.com’dan almış olduğunuz dijital ortamda yayınlanan ve gerçekleştirilen eğitimi satın almış bulunmaktasınız. Tarafımızca; size tanımlanmış olan eğitimin iptalini talep etmektesiniz. Ancak tanımlanan eğitimin iptal edilmesi gerek sözleşmeler gerekse ilgili kanun maddeleri uyarınca iptal edilmesi mümkün gözükmemektedir. Dijital ortamda yayımlanan ve tarafınızın satın almış olduğu eğitimin kopyalanması, dağıtılması, yedeklenmesi veya bir kere kullanılmakla amacına ulaşılması gibi çeşitli nedenlerle ve başlangıçta kabul edilen mesafeli satış sözleşmesi uyarınca bu eğitimin iptali gibi durumlarda ödenen ücretin iadesi mümkün gözükmemektedir. Tarafınızca alınan eğitimin ücreti ödenmiş olup bu eğitim size tanımlanmıştır. Bu durumda eğitimin ve sözleşmenin amacı gerçekleşmiş ve bu amaca ulaşılmış sayılmaktadır. Dolayısıyla tarafınızın satın almış olduğu eğitimin iptali ve ücret iadesi söz konusu değildir. Mesafeli satış hükümleri uyarınca tarafınıza bir hizmet sağlanmış olup bu hizmet de tarafınıza tanımlanmıştır. Bu aşamadan sonra tanımlanan hizmetin iadesi mümkün gözükmemektedir. Çünkü bu hizmet bir kere kullanılınca amacına ulaşan bir hizmet olup iadesi mümkün değildir. *Ücretsiz deneme sürümüne sahip ürünlerde de iade hakkı bulunmamaktadır.

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan mallar, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, videolar, online eğitim ve kurslar, DVD, VCD, CD ve kasetlerin iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar için İstanbul Anadolu Adalet sarayı Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

14. CEZAİ ŞART

Söz konusu online eğitimlerin, sözleşme konusu dijital materyallerin Alıcı tarafından kopyalanması, başkaca 3.şahıslara kullandırılması, satılması veya kendisine tanınan hakları devretmesi durumunda ve bu gibi eylemlerin Satıcının bilgisi dahilinde yapılması halinde Alıcı, aşağıda yazan cezai şartları kabul etmiş sayılır.

  1. Yukarıda sayılan eylemler satıcının bilgisi dahilinde olamadan yapılmış ise sözleşme konusu edimlerin sözleşmede belirtilen tutarının 10 katı miktarında maddi miktarı Satıcıya ödeyecektir.
  2. Bu gibi dijital materyal ve eğitimlerin kopyalanması, dağıtılması, hak sağlanması gibi durumlarda satıcının uğradığı maddi manevi zararları Alıcı taraf karşılayacaktır.
  3. Söz konusu eylemler haksız fiil niteliğinde olup her türlü hukuki ve cezai şarttan da Alıcı taraf sorumlu olacaktır.

SATICI:

ALICI:

TARİH

Drawer Title
Coupon
benzer ürünler